Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Happy Party Rent


LEGITIMATIE VERPLICHT BIJ HET AFHALEN!

1. Deze voorwaarden worden geacht door de huurder te worden aanvaard, tenzij uit andere stukken blijkt dat hier met wederzijds goedvinden van is afgeweken.

2. Betalingen dienen, tenzij anders afgesproken, contant bij levering te worden voldaan.

3. Onze materialen mogen in geen enkel geval worden doorverhuurd aan derden.

4. Onze springkussens en attracties zijn bedoeld voor hun specifieke leeftijdscategorie. U dient hier notitie van te hebben genomen en voor naleving zorg te dragen.

5. In geval van enig gevaar, bijv. storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie, dient de huurder het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen.

6. In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport komen alle kosten voor rekening huurder.

7. De huurder dient de gehuurde materialen voor het einde van de afgesproken huurperiode terug te brengen. Bij niet tijdig inleveren van de gehuurde materialen wordt een huurtarief in rekening gebracht van minimaal 100% per dag.

8. De huurder levert de materialen na gebruik schoon en droog af. Als dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,00.

9. Springkussens die niet op de juiste manier worden ingeleverd, worden door ons opnieuw opgevouwen. De kosten hiervan bedragen € 25,00.

10. Slordig en vies ingeleverd en opgeborgen tentzeilen, buizen, en overige accessoires moeten door ons schoongemaakt en opnieuw opgeborgen worden. Extra kosten (€ 25,00).

11. De huurder geeft bij inlevering aan of materialen nog nat/vochtig zijn. Bij niet vermelden hiervan komen schoonmaak- of vervangingskosten voor rekening van de huurder.

12. De huurder is zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van onze materialen. Het gebruik is geheel voor eigen risico!

13. De huurder dient er zelf voor zorg te dragen dat het gehuurde materiaal juist wordt gebruikt.

14. De huurder is verplicht de huurvoorwaarden, de gebruiksaanwijzing, overige opmerkingen aandachtig door te lezen en is verplicht zich daar aan te houden. Deze zijn allen te vinden op onze website:           www.happypartyrent.nl.

15. De kinderen mogen niet met eten, drinken en scherpe voorwerpen op de springkussens spelen. Dit om schade aan de springkussens en lichamelijke schade te voorkomen. Tevens is het ten strengste verboden om op de muren van de springkussens te klimmen.

16. Als er een ongelukje met het springkussen/materiaal is gebeurd, een scheurtje, een naad los of iets anders, meldt de huurder dit bij inlevering. Eerlijk gemelde schade wordt altijd redelijk behandeld.

17. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huur en vervoersperiode en vervolgens zijn alle herstelkosten voor rekening huurder. Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of u voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade.

18. Mocht u na het opzetten van onze objecten schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte!!! Dit kan telefonisch naar Janneke Bouw, tel: 06-24564200. Een ingesproken voicemail of e-mail naar info@happypartyrent.nl is al voldoende. Niet tijdig gemelde zaken, die bij ons niet bekend waren, worden bij u in rekening gebracht.

19. De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen wanneer de springkussens in het hoogseizoen wanneer deze in hoge mate rouleren nog niet gecontroleerd zijn na vorig gebruik.

20. De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van materialen niet kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.